ગુજરાતમા વિવિધ કેન્દ્રો પર સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક અને વિસ્તરણ અધિકારીની પરીક્ષાઓ એક જ દિવસે અલગ અલગ સમયે યોજાઇ હતી  

Arrow

Recruitment Board

Gujarat Panchayat Service Selection Board  (GPSSB )

સૌ પ્રથમ Freejobbuzz.com ની મુલાકાત લો

આર્ટીકલ માં જણાવ્યા મુજબની લિંક ઉપર કિલક કરો

તમારો બેઠક નંબર અને જન્મ તારીખ  દાખલ કરી તમારી OMR Sheet ડાઉનલોડ કરો

તમારો પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ/ OMR Sheet ઝડપથી ડાઉનલોડ કરવા નીચેના બટન ઉપર ક્લિક કરો 

ધોરણ ૧૨ પાસ થયા બાદ તલાટી, બિન સચિવાલય, કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ ભરતીઓની , સિલેબસ આધારીત  પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે ફ્રી ટેસ્ટ શરૂ થનાર છે તો આજે જ જોડાઓ