પરીક્ષા તારીખ  ૨૪/૦૪/૨૦૨૨ રવિવાર

Arrow

સૌ પ્રથમ ojas. gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો

ડ્રોપ ડાઉન લીસ્ટમાંથી બિન સચિવાલયની જાહેરાત/ ક્રમાંક પસંદ કરો  

તમારો કોલ લેટર ઝડપથી ડાઉનલોડ કરવા નીચેના બટન ઉપર ક્લિક કરો 

તલાટી, બિન સચિવાલય, કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ ભરતીઓની , સિલેબસ આધારીત  પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે ફ્રી ટેસ્ટ શરૂ થનાર છે તો આજે જ જોડાઓ 

Join Now